TRAMOB

TRAMOB je projekt Mestne občine Maribor, ki se je izvajal od leta 2010 do leta 2013. Mariborska kolesarska mreža je pri projektu sodelovala že pri sami idejni zasnovi, ki jo je pripravljala Mariborska razvojna agencija. V projektno prijavo so se umestile dolgoletne ideje MKM, da bi v Mariboru vzpostavili podporno okolje za razvoj trajnostne mobilnosti in nekakšen skupnostni kolesarski prostor.

tramob - screenshot

Opis projekta povzet s spletne strani Projektne pisarne MOM je sledeč:

Namen projekta TRAMOB je izboljšati kolesarski promet in tudi izboljšati kakovost, dostop ter uporabo javnega potniškega prometa v mestu, saj se obe obliki prometa dopolnjujeta. V mestu je namreč več kot polovica voženj na delo in v šolo opravljena z avtomobilom. Projekt in z njim predlagani ukrepi za izboljšanje trajnostne mobilnosti so v skladu s sprejeto resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, ki med drugim zavezuje k zagotavljanju optimalne stopnje mobilnosti prebivalstva, ki mora v danih razmerah temeljiti na uporabi najbolj primernega transportnega sistema. Cilji projekta so: povečanje kolesarskega in peš prometa, spodbuditi razvoj trajnostne mobilnosti v mestu, promocija trajnostne mobilnosti, povečati delež kolesarjev, pešcev in potnikov javno potniškega prometa, izboljšati stanje okolja v mestu (nižje emisije CO2 in PM 10 in 2.5), izboljšati dolgoročno načrtovanje trajnostne mobilnosti v mestu in okolici. Aktivnosti so razvrščene v 4 faze: in sicer 1. faza (investicijska): vzpostavitev kolesarske prometne in neprometne infrastrukture, 2. faza:  obnova in oprema prostorov za vzpostavitev »Centra za trajnostno mobilnost«, 3. faza: izdelava načrta za trajnostno mobilnost v mestu in okolici, 4. faza: promocija in vzpostavitev trajnostnih oblik prevoza na delo (načrti mobilnosti za podjetja in javne ustanove).

 MKM je v okviru projekta TRAMOB sodelovala pri 1., 2. in 3. fazi. V prvi fazi je s strokovnim znanjem in izkušnjami sodelovala kot posvetovalni organ pri vzpostavljanju kolesarskih površin. V drugi fazi je sodelovala pri idejni zasnovi delovanja Centra mobilnosti in njegovemu formalnemu zagonu. V tretji fazi pa je sodelovala še pri izdelavi načrta za trajnostno mobilnost v mestu.

Prelomno točko v delovanju MKM predstavlja zagotovo uspešna obnova in oprema prostorov Centra mobilnosti na Partizanski cesti 21. Center mobilnosti bo kot podporno okolje za razvoj trajnostne mobilnosti odigral ključno vlogo pri promociji le-te, saj se nahaja na zelo frekventni lokaciji med železniško in avtobusno postajo ter središčem mesta. Glavne funkcije Centra mobilnosti so tako promocija, osveščanje, informiranje ter vsekakor tudi ponudba mobilnostnih storitev, kot so servis koles, izposoja koles in prodaja recikliranih koles. Krona celotnega delokroga Centra mobilnosti je tudi koordinacija med različnimi deležniki na področju trajnostne mobilnosti, kar prispeva k boljši usklajenosti pri izvajanju ukrepov.

MKM je bila začetni fazi  izbrana za koordinatorja Centra mobilnosti za dobo 5 let, zaradi sodelovanja pri sami idejni zasnovi prijave na projekt in njegovi izvedbi. V tem času bo MKM vzpostavila redno delovanje Centra mobilnosti, ter zagotovila tudi formalno strukturo, ki je potrebna za siceršnje nemoteno delovanje. Med te zagotovo sodi tudi razvoj upravnega modela Centra mobilnosti in njegov poslovni načrt. Cilj je vsekakor vzpostavitev modela, ki bo določil standarde prihodnjega delovanja Centra mobilnosti, pri tema pa bo določal tudi pravice in odgovornosti morebitnih prihodnjih koordinatorjev centra. Razumeti je potrebno, da so mobilnostni centri v Sloveniji novost, kar pomeni, da v MKM v Mariboru znova opravlja pionirsko delo.

2013-11-21 10.37.41
Fotografija iz otvoritve Centra mobilnosti Maribor.