Zagovorništvo

Zakoni

Zakon o pravilih cestnega prometa

(Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20)

S tem zakonom se določajo prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega zakona izrekajo pristojni organi.

Zakon o cestah

(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)

Ta zakon določa in ureja:

–       status in kategorizacijo javnih cest,

–       enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter pogoje za uporabo nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zaradi zagotavljanja enakih pogojev za varno odvijanje cestnega prometa na celotnem cestnem omrežju,

–       obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran promet,

–       upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih.

Zakon o voznikih

(Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20)

S tem zakonom se določajo načrtovanje in izvajanje nalog za preventivo in varnost v cestnem prometu, pravila in pogoji za udeležbo voznikov v cestnem prometu, pravila in pogoji za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, pogoji za delovanje šol vožnje, pravila in pogoji za opravljanje vozniškega izpita ter pogoji opravljanja zdravstvenih pregledov in dodatnih usposabljanj voznikov.

Pravilniki

Pravilnik o kolesarskih površinah

(Uradni list RS, št. 36/18)

Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki se morajo upoštevati pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju kolesarskih površin in se nanašajo na izbiro vrste, geometrijske elemente ter druge ureditve kolesarskih površin.

Pravilnik o kolesarskih povezavah

(Uradni list RS, št. 29/18 in 65/19)

Ta pravilnik določa:

–        merila za razvrstitev kolesarskih povezav;

–        pravila za označitev in evidentiranje kolesarskih povezav;

–        pogoje za vzpostavitev in vzdrževanje kolesarskih povezav;

–        potek kolesarskih povezav.

Vpliv na javne politike, z namenom izboljševanja sistemskih pogojev za kolesarjenje, je ključno poslanstvo Mariborske kolesarske mreže.

Strateški dokumenti

V nadaljevanju predstavljamo dokumente, kjer je sodelovala MKM:

Kolesarska strategija mesta Maribor

Mariborska kolesarske mreža je v letu 2013 v okviru projekta City Network Graz – Maribor izdala Kolesarsko strategijo mesta Maribor, ki obravnava razvoj mesta v smeri trajnostne mobilnosti. Je prvi tovrsten dokument, ki na podlagi trenutnega stanja predstavlja ambicije in ukrepe za nadaljnji razvoj kolesarskega prometa v Mariboru in okolici do leta 2030.

Več: Kolesarska strategija 

Celostna prometna strategija Maribora

 Celostna prometna strategija vsebuje predstavitev obstoječega stanja na področju prometa v mestu Maribor in okolici, vizijo razvoja prometnega sistema in strateške cilje. Dokument so pripravljavci pripravili v skladu s smernicami Evropske komisije in predstavlja ključno podlago za podrobnejši akcijski načrt do leta 2020, ki je bil usklajen in potrjen v Mestnem svetu. Strategija, ki je nastajala med leti 2012 in 2013, je bila pripravljena v okviru projekta ˝TRAMOB – izdelava načrta trajnostne mobilnosti v mestu in okolici”.

Več: https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=25583