Zaganjamo projekt: Kolesarsko mesto

S projektom bomo na primeru Maribora naslovili in reševali naslednje pereče izzive, ki preprečujejo, da bi ljudje spremenili svoje potovalne navade in iz vsakodnevne uporabe avtomobila prešli na kolo kot svoje prevozno sredstvo. Osrednji problem, ki ga s projektom naslavljamo je nizka stopnja uporabe koles v mestu, kot je Maribor, ki je ujet v začaran krog avtomobilske odvisnosti, kljub temu da ima vse naravne in poselitvene potenciale, da se razvije v kolesarsko napredno mesto.

Namen projekta »Kolesarsko mesto« je vzpostaviti celostni pristop k razvoju urbane kolesarske mobilnosti kot enega izmed glavnih elementov trajnostne mobilnosti v mestih in gonilne sile pri zmanjševanju onesnaženosti zraka, blaženju posledic podnebnih sprememb in spremembah potovalnih navad prebivalstva. Namen je tudi spodbujati razvoj kolesarjenja kot ene izmed najbolj naravnih, trajnostnih in okoljsko neškodljivih oblik prometa ter promovirati, razširjati, osveščati in informirati dobre rešitve na deležnike (pristojne institucije, šole, lokalna podjetja, posameznike, civilno družbo, nevladne organizacije…), da začnejo še bolj učinkovito spodbujati kolesarjenje in spremembe potovalnih navad.

Tako se bo v okviru projekta izvajalo aktivnosti, kot so zbiranje in recikliranje odsluženih koles, vzpostavitev sistema izposoje koles, angažiranje ciljnih skupin preko različnih skupnostnih programov, dvig kolesarske kulture preko izvajanja izobraževalnih in osveščevalnih aktivnosti, kot so kolesarski poligoni, terenske akcije, postavitev števca kolesarjev na frekventni lokaciji s prikazovalnikom njihovega števila, organizacijo kolesarskega festivala in zasnovo povsem novega koncepta kolesarskega omrežja, zaokroženega s celostno vizualno podobo.

S projektom si bomo zastavili naslednje splošne cilje:

  • Ozaveščanje in senzibilizacija javnosti o pomenu zmanjševanja onesnaženosti zraka in blaženja podnebnih sprememb
  • Oblikovanje primerov dobrih praks trajnostnega razvoja, ki temeljijo na inovativnih skupnostnih praksah varstvu okolja ali ohranjanju narave
  • Vzpostavitev inovativnih pristopov k angažiranju ciljnih skupin za boj proti podnebnim spremembam n zmanjševanju onesnaženosti zraka.

Hkrati pa se bomo osredotočili tudi na specifične cilje:

  • Čimveč ljudi prepričati, da redno kolesarijo!
  • Dvigniti nivo kolesarske kulture med ciljnimi skupinami in jih spodbuditi k postopnim spremembam potovalnih navad ter jih ozavestiti o vplivu prometa na nastanek podnebnih sprememb
  • Izboljšati ponudbo storitev, informacij in programov za kolesarje kot uporabnike mestnega prostora in pripadnike lokalne skupnosti
  • Zasnovati kolesarsko omrežje prihodnosti in vplivati na izboljšanje kolesarske infrastrukture ter s tem omogočiti množično uporabo koles
  • Izboljšati pregled nad dejanskim stanjem kolesarstva in potrebami uporabnikov

Projekt Kolesarsko mesto “Spremembe potovalnih navad kot del rešitve v boju proti podnebnim spremembam in onesnaženju zraka” sofinancirata Eko Sklad in Ministrstvo za okolje in prostor.